REGULAMIN HOTELU

Szanowni Państwo,

Jest nam bardzo miło gościć Państwa w Hotelu Przy Solankach. Naszym celem jest zapewnienie Państwu komfortu i bezpieczeństwa pobytu. Będziemy cenić sobie Państwa współprace w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

1. Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralna częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych (procesowych), w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Przy Solankach, ul. Warszawska 36a, 86-300 Grudziądz.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej Hotelu pod adresem www.hotelprzysolankach.pl

  2. Doba hotelowa

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu (lub doby hotelowej) poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godz. 10.00 w dniu wymeldowania z Hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 bez wcześniejszego uzgodnienia jest traktowane jako przedłużenie pobytu i naliczona zostanie opłata za pół doby. Wysokość opłaty za pół doby obowiązuje w przypadku zatrzymania pokoju do godziny 18:00. Po godzinie 18:00 Hotel obciąży Gościa kosztem pełnej doby zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku niedokonania wcześniejszej zapłaty pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom. Przebywanie osób niezameldowanych w Hotelu jest dozwolone od godziny 7:00 do 22:00. Po godzinie 22:00 należy zameldować dodatkowe osoby przebywające w pokoju, w takiej sytuacji może zostać naliczona dodatkowa opłata.

3. Rezerwacja i rejestracja

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty rejestracyjnej. W przypadku odmowy okazania dokument tożsamości w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza/chipa do pokoju. Hotel standardowo wystawia dla Gościa 1 lub 2 klucze/chipy hotelowe. Każdy kolejny klucz/chip może być udostępniony dla Gościa na jego życzenie po wcześniejszym podpisaniu prośby o jego wydanie. Zgubienie lub zniszczenie któregokolwiek z kluczy/chipów wiąże się z opłatą, która wynosi: 50,00 zł.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby niezameldowane mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego podczas przyjmowania Gościa do Hotelu w wysokości należności za cały pobyt.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Usługi i usługi dodatkowe

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję. Uwagi zgłaszane w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.
 3. Hotel na życzenie Gościa świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • Budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu, w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem, iż Hotel może odmówić przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużych gabarytach i dużej wartości przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.
 • Przechowanie bagażu Gościa. Hotel może odmówić przyjęcia bagażu, przechowania bagażu Gościa w terminach innych niż daty pobytu  Gościa hotelowego oraz nie mających cech bagażu osobistego. 

5. Odpowiedzialność Gości

 1. Przez cały czas pobytu w Hotelu osób niepełnoletnich, muszą się one znajdować pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za zagubienie lub uszkodzenie kluczy/chipów, wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia, hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażania pokoju.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien w pokoju.

6. Odpowiedzialność Hotelu

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wstąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 3. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile Strony nie postanowiły inaczej.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostałych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy każdym innym miejscu na terenie Hotelu.

7. Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gościa. Ze względu na swoje właściwości pozostawione artykułu spożywcze nie będą przechowywane.

8. Cisza nocna

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

9. Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie Hotelu, w tym w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1 000,00 złotych.
 2. Gościom hotelowym nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w umeblowaniu i wyposażeniu.
 3. W pokojach nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się powadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu, a jeżeli nastąpi rażące naruszenie spokoju i porządku – recepcja ma prawo wezwać organa porządkowe.

Życzymy miłego pobytu w Hotel Przy Solankach!